REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SESJE.TV 

1. Preambuła

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z Portalu SESJE.TV” dalej zwany „Regulaminem”, stworzony został na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych lub instytucjonalnych dalej zwanymi „Użytkownik” z Portalu internetowego SESJE.TV dalej zwanego „Portalem” prowadzonego i administrowanego przez GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Alei Konstytucji 3 Maja 8, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000186894 (akta rejestrowe Sąd Rejonowy w Zielonej Górze) zwanym dalej GaMP.

2. Zasady korzystania z Portalu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Portalu równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 3. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostępu do Internetu oraz przeglądarki WWW.
 4. Dostęp do części zasobów Portalu wymaga autoryzacji lub może być w inny sposób ograniczony. Dostępu do tej części Portalu może być uregulowany odrębnie w odpowiednich regulaminach lub umowach GaMP. W pozostałym zakresie korzystanie z Portalu nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek innych warunków niż wskazane niniejszym Regulaminem.
 5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu wyłącznie na własny użytek i w granicach określonych odpowiednimi przepisami prawa.
 6. Całość Portalu, w tym w szczególności zawarte w nim treści, materiały, zdjęcia, materiały video, jego struktura, projekt graficzny, loga, nazwy stanowią własność GaMP i podlegają ochronie prawnej, 
  w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej „Ustawa”). Zabronione jest w szczególności usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów, wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. wynikające z wykorzystywania w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów Ustawy), kopiowanie i rozpowszechnianie, treści zawartych w Portalu bez uprzedniej pisemnej zgody GaMP.

3 . Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. W Portalu mogą znajdować się odesłania („linki”) do stron internetowych będących własnością innych podmiotów. GaMP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych.
 2. GaMP nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych powstałe w związku z korzystaniem z Portalu. Jednocześnie GaMP zapewnia, że dokłada najwyższej staranności w procesie tworzenia i obsługi Portalu, podejmując wszystkie niezbędne i uzasadnione działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnych ryzyk i zagrożeń dotyczących korzystania z Portalu.
 3. GaMP nie odpowiada za niedostępność lub wadliwe działanie Portalu, w szczególności za problemy zaistniałe w związku z awarią sieci teleinformatycznych, a także za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 4. GaMP jest uprawniony do czasowego wyłączania usługi Portalu, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa).
 5. GaMP jest uprawniony do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Portalu bez uprzedniego powiadomienia jego Użytkowników i bez podania przyczyny.
 6. GaMP jest uprawniony do zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo też podejmuje działania mogące zakłócić korzystanie z usługi Portalu przez innych Użytkowników.

4. Inne usługi

 1. Zasady składania zamówień na abonament za pośrednictwem Portalu określa Regulamin sesje OnLine, dostępny w siedzibie GaMP oraz w autoryzowanej części Portalu.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania przez GaMP materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usługi Newslettera. Korzystanie z Newslettera, wymaga od Użytkownika wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.) GaMP pozyskuje w tym celu od Uczestników nazwy adresów poczty elektronicznej, a Użytkownik udostępnia te dane dobrowolnie.

5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, iod@gamp.pl.
 3. Administrator przetwarza dane w celu:
 1. zapewniania obsługi Użytkownika, w tym założenia i zarządzania Kontem Użytkownika zarejestrowanego, rozwiązywania problemów technicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO), do czasu wycofania zgody,
 2. kontaktowania się z Użytkownikami zarejestrowanym, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, do czasu usunięcia Konta,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania Regulaminu korzystania z portalu SESJA.TV na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, do czasu usunięcia Konta,
 4. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
 5. rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
 6. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego,
 7. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 8. przeprowadzania badań i analiz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, gdzie prawnie usprawiedliwionym celem jest poprawa działania dostępnych usług,
 9. wysyłania informacji marketingowych bądź handlowych na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, do czasu wycofania zgody.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 2. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na zlecenie,

w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność.

 1. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

–          dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

–          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

–          osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

–          dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

–          dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub ograniczenia przetwarzania.

 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

–          osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

–          przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

–          administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

–          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 1. Posiada Pan/i, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta na Portalu SESJE.TV, zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkownika.

6 . Informacje zawarte w Portalu

 1. Za pomocą Portalu GaMP przekazuje Użytkownikom informacje o usługach GaMP oraz informacje i materiały pochodzące z Biuletynu Zamówień Publicznych, w szczególności z zakresu tematyki postępowań przetargowych.
 2. GaMP oświadcza, że przy sporządzaniu materiałów i informacji przekazywanych za pośrednictwem Portalu wykorzystuje się informacje pozyskane z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w przesyłanym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności.
 3. Przedstawiane komentarze branżowe (FAQ) oraz zawarte w nich opinie stanowią wyłącznie wyraz poglądów GaMP, przy czym GaMP zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, bez konieczności powiadamiania o niej Użytkowników Portalu.
 4. Informacje i dane zawarte w Portalu są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią one rekomendacji, doradztwa finansowego, prawnego, porady inwestycyjnej, innej porady, oferty ani oferty publicznej w rozumieniu właściwych przepisów.

7. Polityka cookies

 1. GaMP informuje, że Portal wykorzystuje informacje przechowywane w plikach cookies. Ochrona prywatności Użytkowników Portalu ma dla GaMP strategiczne znaczenie.
 2. Poprzez przeglądanie treści Portalu Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Plików Cookies Portalu. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby informacje przekazywane w plikach cookies były zapisywane na ich urządzeniach, powinni upewnić się, że zostały zastosowane odpowiednie ustawienia przeglądarki WWW.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w Portalu w celu dostosowania zawartości stron Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 4. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal,
 5. Utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Portalu stosujemy następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu.
 7. Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Portalem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Portalem umieszczonym w GaMP Data Center.
 8. Pliki cookies stosowane w Portalu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 9. GaMP informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

8. Inne postanowienia

 1. GaMP może w każdej chwili zmienić Regulamin.
 2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej SESJE.TV poprzez zamieszczenie nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze, zapytania i reklamacje dotyczące Portalu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@SESJE.TV.
 4. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.