Dane osobowe

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
dokładamy wszelkich starań, aby chronić Portal Sesje.TV i Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, wszystko po to aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa świadczonych usług.

Sztab specjalistów z różnych dziedzin, w tym Inspektor Ochrony Danych, informatycy, oraz developerzy dbają o zgodność Serwisu Sesje.TV ze zmieniającymi się wymogami w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

Z poważaniem
Inspektor Ochrony Danych
Izabela Gorwa

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Klauzula informacyjna

1)     Administratorem Pani/a danych osobowych jest GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra.

2)     W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, iod@gamp.pl.

3)     Dane przetwarzane będą w celu:

 1. zapewniania obsługi Użytkownika, w tym założenia i zarządzenia Kontem Użytkownika zarejestrowanego, rozwiązywanie problemów technicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO), do czasu wycofania zgody
 2. kontaktowania się z Użytkownikami zarejestrowanym, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO
 3. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu korzystania z portalu SESJA.TV na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, do czasu usunięcia Konta,
 4. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń (w przypadku ,
 5. rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 6. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego,
 7. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 8. przeprowadzaniem badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,
Dodatkowo dane mogą być przetwarzane w celu wysyłania informacji marketingowych bądź handlowych, wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, do czasu wycofania zgody.

4)     Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 2. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora, a w szczególności obsłudze rachunkowo-księgowej.
5)     Posiada Pan/i prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 4. –      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  –      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  –      osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  –      dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  –      dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub ograniczenia przetwarzania.

 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  –       osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  –      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  –      administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  –      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

6)     Posiada Pan/i, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

7)     Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.

8)     W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9)     Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)      Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta na Portalu Sesje.TV, zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.