fbpx
sesje-tv-transmisja-glosowanie-obrady-sesje-rady-gmin-logotyp

O nas

Na rynku IT ak­tyw­nie funk­cjo­nu­je­my od ponad 20 lat. Ideą, która przy­świe­ca­ła nam, jako za­ło­ży­cie­lom GAMP, było zbu­do­wa­nie spół­ki po­sia­da­ją­cej w swo­jej ofer­cie sze­ro­kie port­fo­lio za­awan­so­wa­nych usług in­for­ma­tycz­nych, świad­czo­nych przez grono do­brze wy­kształ­co­nych in­ży­nie­rów. Wie­dzie­li­śmy, że za­trud­nia­ni przez nas spe­cja­li­ści muszą być fa­chow­ca­mi w bran­żach na­szych Kon­tra­hen­tów, tak aby mogli w pełni zro­zu­mieć me­cha­ni­zmy i pro­ce­sy biz­ne­so­we za­cho­dzą­ce w ich oto­cze­niu.

Dzię­ki wie­dzy i pasji na­szych współ­pra­cow­ni­ków, już w pierw­szych la­tach dzia­łal­no­ści firma, jako jedna z pierw­szych w re­gio­nie, roz­po­czę­ła świad­cze­nie usług out­so­ur­cin­go­wych w bran­ży IT. Przez ten okres za­kres usług GAMP zde­cy­do­wa­nie się po­sze­rzył.

Dla na­szych Kon­tra­hen­tów pro­jek­tu­je­my, wdra­ża­my, in­sta­lu­je­my, in­te­gru­je­my, pro­wa­dzi­my za­awan­so­wa­ne szko­le­nia oraz usłu­gi kon­sul­tin­go­we z za­kre­su IT.

Co istot­ne, je­ste­śmy nie tylko do­staw­ca­mi wy­so­kiej ja­ko­ści usług i pro­duk­tów, ale także twór­ca­mi wła­snych roz­wią­zań i de­dy­ko­wa­nych apli­ka­cji. W swo­jej ofer­cie po­sia­da­my apli­ka­cje RCP, WMS oraz spe­cja­li­zo­wa­ne mo­du­ły do sys­te­mów ERP. To nasza wiel­ka prze­wa­ga kon­ku­ren­cyj­na.

We know it

Je­ste­śmy grupą mło­dych osób, która współ­pra­cu­je ze sobą od wielu lat. Lu­bi­my to, co ro­bi­my. Stale po­dej­mu­je­my nowe wy­zwa­nia i cią­gle pod­no­si­my po­przecz­kę. Naj­waż­niej­sza dla nas na każ­dym eta­pie współ­pra­cy jest sa­tys­fak­cja na­szych Kon­tra­hen­tów.

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI: