FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy transmisja on-line wymaga instalacji dodatkowych pluginów?

Odp. Nie – nie jest wymagana instalacja żadnych dodatkowych pluginów.
 

2. Czy użytkownik końcowy musi znać się na konfiguracji kamery CCTV która jest w zestawie podstawowym?

Odp. Nie, nie jest wymagana znajomość konfiguracji sprzętu CCTV. Wystarczy zgodnie z załączoną instrukcją wpiąć kamerą CCTV do sieci LAN JST. Kamera automatycznie połączy się z GaMP Data Center.
 

3. Czy w przypadku rezygnacji z danej kamery i doborze innego modelu w sklepie store.safesys.pl będę mógł zwrócić kamerę zakupioną wcześniej?

Odp. Tak.
 

4. Czy jest możliwość wykupienia usługi konsultacji on-site i doboru komponentów przez Zespół Sesje.TV?

Odp. Oczywiście, że tak. W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie (+48 68 410 56 44) lub mailowo i umówić wizytę naszych specjalistów.
 

5. Jaki jest okres oczekiwania na dostawę dla Modułu Transmisja?

Odp. Średni czas dostawy to 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym: http://store.safesys.pl
 

6. Czy w przypadku nie wykorzystania licencji dla danej sesji dla której data sesji została ustalona i termin już minął, licencję można wykorzystać w innym terminie?

Odp. Tak, zmianę terminu dla sesji o statusie Aktywna można dokonać w Panelu Administracyjnym.
 

7. Czy nieodpłatne serwisy internetowe umożliwiające umieszczanie, odtwarzanie strumieni filmów zapewniają archiwizację transmisji na żywo? Jaka jest pewność takiego archiwum?

Odp. Oczywiście zależy to od polityki danego serwisu. W oparciu o dane publikowane w pomocy takich serwisów tu cytujemy jeden z najpopularniejszych : “Zalecamy jednak nagranie lokalnej kopii zapasowej na wszelki wypadek” – można stwierdzić, iż nie można mieć 100% ma pewności, poza tym brak jest jakichkolwiek informacji przez jaki okres nagranie jest przechowywane przez dany serwis.
 

8. Czy jest potrzeba stosowania nagłośnienia w celu realizacji sesji Rady?

Odp. Należy pamiętać o tym aby głos rozmówcy został prawidłowo zapisany na nagraniu, musi być dobrze słyszalny przez mikrofon. Z wielu testowych sesji jakie przeprowadziliśmy, zauważyliśmy prawidłowość, że jeżeli rozmówca wypowiada się do mikrofonu ale nie słyszy się w głośniku, po paru minutach przestaje zwracać uwagę aby mówić wprost do mikrofonu, a po jakimś czasie w ogóle odkłada mikrofon na stół. Co za tym idzie rozmówca nie jest słyszalny w nagranym materiale pomimo, że był słyszalny na sali. W przypadku zastosowania głośnika rozmówca automatycznie „wraca” mikrofonem blisko ust jeśli nie słyszy się w głośniku.
 

9. Czy archiwizacja nagrania jest zgodna z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach?

Odp. Tak, podstawowa definicja materiałów archiwalnych wchodzących do zasobu archiwalnego jednoznacznie określa, iż nagrania z sesji rad lub sejmików są dokumentem elektronicznym tworzącym ten zasób.
 

10. W jaki sposób powinien zostać spełniony obowiązek informacyjny wynikający z RODO oraz jaki należy podać cel i podstawę przetwarzania przy nagrywaniu (audio i wideo) sesji rady i sejmików z udziałem mieszkańców ?

Odp. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji rady lub sejmiku będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Obowiązek informacyjny, może zostać spełniony w każdy sposób, a więc np. poprzez przedłożenie na piśmie stosownej informacji, wyświetlenie informacji na ekranie z naszej platformy SESJE.TV lub wywieszenie informacji przed wejściem na salę obrad. Należy zaznaczyć, że na mocy przepisów ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa obrady rady gminy/powiatu lub sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W naszym przypadku na platformie SESJE.TV. Powyższe przepisy, nakładają więc na organy gminy, powiatu oraz województwa obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady lub sejmiku. W efekcie, podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na tych nagraniach), będzie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej: RODO, zgodnie z którym przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Tym obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, są właśnie przepisy wskazane w ustawach o samorządzie gminy, powiatu czy województwa odnośnie obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady gminy, powiatów i sejmików. W konsekwencji, celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie, obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, może być spełniony w zasadzie w każdy sposób, byleby jak wynika z art. 12 ust. 1 RODO., został spełniony w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Ustawodawca unijny nie narzuca bowiem jakiejkolwiek formy spełnienia obowiązku informacyjnego. Jednocześnie, polski ustawodawca nie skorzystał na mocy art. 23 RODO. z możliwości zwolnienia z obowiązku informacyjnego w odniesieniu do administratorów, przetwarzający dane osobowe w związku z transmitowaniem i utrwalaniem za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji rady gminy, powiatów i sejmików województw. W efekcie, obowiązek informacyjny, może zostać spełniony poprzez przekazanie osobom uczestniczącym w sesji informacji o których mowa w art. 13 ust. 1 RODO. w dowolny sposób.
 

11. Czy SESJE.TV dają gwarancję, że korzystanie przez Użytkownika z Usług Data Center (dot. archiwizacji materiałów video (Moduł Transmisja)) będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek?

Odp. Tak, stanowią o tym zapisy Załącznika nr 2 do Umowy, w których SESJE.TV parametryzują Gwarantowane Parametry Usługi tj. Czas Reakcji na Awarię (CRA) oraz Roczna Dostępność Usługi (RDU). Dla Modułu SEJSE.TV CRA wynosi CR = 2 [h] oraz RDU = 98%.
 

12. Jak wygląda przetwarzanie danych osobowych w krajach trzecich w kontekście RODO?

Odp. Podczas nagrywania, transmisji na żywo i retransmisji sesji rad czy sejmików dochodzi do przetwarzania wizerunków osób przebywających na sali obrad oraz treści wypowiedzi mogących zawierać dane osobowe. Podstawą do tego przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa, zobowiązujący do transmitowania i utrwalania obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO. Oprócz wypełniania przez Administratora obowiązku informacyjnego w stosunku do mieszkańców (osób biorących udział w obradach) zgodnie z przepisami RODO, o którym pisaliśmy w poprzednim mailu, należy zwrócić uwagę na fakt częstego przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty przetwarzające i ich podwykonawców w imieniu administratora. Dotychczasowa praktyka transmisji sesji na żywo i retransmisji przez JST pokazuje, że dane osobowe (np. wizerunki osób) przetwarzane są w krajach trzecich, poza obszarem Unii Europejskiej. Dzieje się tak, gdyż dotychczas większość JST często wykorzystuje do tego popularne ogólnoświatowe platformy streamingowe, nie zawsze jednak zdając sobie sprawę z tego: kto przetwarza dane, gdzie są one przetwarzane, na jakich warunkach i czy zgodnie z przepisami RODO. Zanim przystąpicie Państwo do transmisji na żywo lub retransmisji sesji rady lub sejmiku pamiętajcie o: a) obowiązku informacyjnym w stosunku do uczestniczących w sesji/sejmiku (ze wskazaniem administratora, podmiotów przetwarzających i ich podwykonawców z nazwy i adresów), b) zapoznaniu się z regulaminami/warunkami świadczenia usług oraz ochrony danych osobowych nie tylko firmy obsługującej sesję ale także ogólnoświatowej platformy, na której jest transmisja lub retransmisja sesji, c) umowie powierzenia, d) sprawdzeniu czy w przypadku przetwarzania (transmisja/retransmisja sesji) na platformie, które odbywa się poza obszarem UE są spełnione wymagania wynikające z przepisów Rozdziału V RODO (Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich), zarówno w odniesieniu do podmiotu przetwarzającego jak i jego podwykonawców, e) sprawdzeniu czy archiwizacja nagrania spełnia wymogi polskich przepisów ustaw i rozporządzeń w tym zakresie.
 

13. Anonimizacja nagrania

Odp. Każdy uczestnik rejestrowanej sesji (nagranie video oraz audio) posiada prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawniane są dane tej osoby, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 

14. Jak realizowana jest anonimizacja video (wizerunku) oraz audio (barwa głosu i przekazywane przy jego użyciu dane) w Sesje.TV?

Odp. Anonimizacja video realizowana jest poprzez oprogramowanie dostarczone wraz z kamerą oraz poprzez dostępną funkcjonalność obórki nagrania przed jego archiwizacją na Portalu SESJE.TV w Panelu Administracyjnym. Anonimizacja dźwięku możliwa jest wyłącznie poprzez funkcjonalność obórki nagrania przed jego archiwizacją na Portalu SESJE.TV w Panelu Administracyjnym.
 

15. Klauzula informacyjna, a nagrywanie dźwięku z przebiegu sesji np. Rady Gminy i posiedzeń komisji Rady

Odp. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. “RODO” właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi sesji powinien poinformować, kto jest administratorem danych osobowych, inspektorem ochrony danych osobowych oraz wskazać: cel i podstawę prawną przetwarzania, odbiorców w rozumieniu RODO, okres przechowywania, informacje o przysługujących prawach, informację o dobrowolności bądź obowiązku podania danych. Dodatkowo administrator, gdy ma to zastosowanie. przekazuje informację o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego oraz inne powiązane dane. W przypadku sesji np. Rady Gminy – dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych danej osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające np. mikrofon podłączony do systemu obsługi sesji – przetwarzane są w celu realizacji przez JST jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez odrębnej zgody tej osoby jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych tej osoby jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Wybrany sposób protokołowania sesji i komisji Rady Gminy powinien zostać określony w Statucie danej Gminy.
 

16. Jak ustala się Kworum?

W praktyce istnienie kworum stwierdza się na podstawie listy obecności podpisywanej na początku sesji. W razie wątpliwości, czy przy danym głosowaniu rada jest władna do podejmowania uchwał, przewodniczący może zarządzić, z własnej inicjatywy lub na wniosek, sprawdzenie istnienia kworum. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w większości statutów gminnych, gdzie wśród wniosków formalnych, które mogą być składane w trakcie sesji jednym z ważniejszych jest wniosek o stwierdzenie istnienia kworum. Niektóre statuty w przypadku stwierdzenia braku kworum przewidują przerwanie sesji. Tak na przykład według Statutu Gminy Stargard Szczeciński w przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać kworum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc. Stwierdzić należy, że brak kworum nie powoduje automatycznie przerwania obrad. Statuty przewidują możliwość „zwołania” kworum. Dopiero w przypadku niemożności jego uzyskania następuje przerwanie obrad. Warte podkreślenia jest to, że istnienie kworum nie jest wymagane przez cały czas trwania sesji, lecz przede wszystkim w momencie jej rozpoczęcia oraz przeprowadzania samego aktu głosowania. Niemniej musi to być kworum faktyczne, a nie wynikające tylko z listy obecności. Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który w uzasadnieniu do swego wyroku z 18 września 1990 r. (sygn. akt SA/Wr 849/90, ONSA z 1990 r. nr 4, poz. 2.) stwierdził, ze „cel ustanowienia warunku quorum nakazuje przyjąć, że będzie on dotrzymany tylko w razie obecności odpowiedniej liczby członków ciała kolegialnego na sali obrad, i to obecności faktycznej, nie zaś wynikającej jedynie z liczby podpisów złożonych wcześniej na liście obecności” i dalej: „warunek zachowania quorum należy odnieść nie do wszystkich faz procedury wyborczej, lecz przede wszystkim do samego aktu wyboru”. Brak wymaganego kworum przy podjęciu danej uchwały stanowi istotne naruszenie prawa i jest podstawą do stwierdzenia jej nieważności przez organ nadzoru.
 

17. Reasumpcja głosowania

II SA/Lu 402/09 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Przechodząc do oceny zaskarżonej uchwały w aspekcie jej zgodności z prawem należało uznać, że skarga Wojewody zasługuje na uwzględnienie. W szczególności rację ma skarżący w kwestii powtórnego głosowania w tym samym przedmiocie. Należy zauważyć, iż ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera norm zezwalających na reasumpcję głosowania, ale w tej materii statuty jednostek samorządowych mogą na tle art. 22 tej ustawy wprowadzać szczegółowe rozwiązania dopuszczające taką możliwość. Reasumpcja głosowania nie została jednak objęta przedmiotem regulacji w Statucie Gminy, gdzie normując procedurę głosowania w rozdziale III nie przewidziano żadnych rozwiązań w zakresie powtórnego głosowania. Niemniej można nawet byłoby przyjąć, iż dokonanie takiej reasumpcji byłoby możliwie mimo braku stosownej regulacji szczegółowej w statucie jednostki samorządowej – nie naruszając prawa – lecz jedynie w razie zaistnienia istotnych i nie dających się usunąć wątpliwości co do przebiegu głosowania, obliczenia jego wyników lub wprowadzenia w błąd radnych co do zasad głosowania.
 

18. Czy naruszenie obowiązku przeprowadzenia głosowania w określony sposób stanowi naruszenie prawa?

Odp. Naruszenie prawa stanowi: 1) przeprowadzenie głosowania jawnego poza przypadkiem określonym w art. 14 ust. 3 SamGminU (art. 13 ust. 1b SamPowiatU, art. 19 ust. 1b SamWojU) w inny sposób niż za pomocą urządzeń technicznych, 2) przeprowadzenie w przypadku przewidzianym przez art. 14 ust. 3 SamGminU (art. 13 ust. 1b SamPowiatU, art. 19 ust. 1b SamWojU) innego rodzaju głosowania niż głosowanie imienne, w tym w szczególności głosowania jawnego. Zgodnie z art. 91 ust. 4 SamGminU (art. 79 ust. 4 SamPowiatU, art. 82 ust. 5 SamWojU) w przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, że wydano ją z naruszeniem prawa. W tym kontekście kluczowa jest ocena, czy wspomniane naruszenia prawa mają charakter istotny. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że pojęcia istotnego i nieistotnego naruszenia prawa mają charakter niedookreślony i powinny być wykładane na gruncie konkretnego przypadku. Podnosi się jednak niekiedy, że naruszenie nieistotne to taka obraza przepisów prawa, bez której dokonania treść rozstrzygnięcia pozostałaby identyczna z przyjętą w wyniku tego naruszenia. Istotne naruszenie prawa odnosi się zaś do przypadków, gdy sprzeczność ta powoduje, że zachodzi znacząca różnica między efektem przyjęcia aktu sprzecznego z prawem a skutkiem tego rozstrzygnięcia w pełnej zgodzie z literą prawa . Pogląd ten można odnieść przede wszystkim do naruszeń prawa dotyczących postępowania poprzedzającego podjęcie uchwały. W tym kontekście należy przyjąć, że wspomniane wyżej naruszenia prawa nie mają istotnego charakteru, ponieważ nie wpływają na treść rozstrzygnięcia podejmowanego przez radę (sejmik) ani nie umożliwiają przyjęcia, że nie stanowi ono wyrazu woli tego organu. W takim przypadku organ nadzoru powinien poprzestać na wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa.
 

19. JST wdrożyła już system transmisji i nie jest z niego zadowolona, czy można prowadzić transmisję jednocześnie na portalu SESJE.TV z zapewnieniem jakości jakie mają nagrania realizowane przez SESJE.TV?

Odp. Oczywiście, że tak. Wystarczy tylko podłączyć do kamery SESJE.TV sygnał audio video i zaplanować termin transmisji w Kalendarzu na Portalu Sesje.TV, reszta potoczy się automatycznie. Jeżeli dodatkowo chcą Państwo skorzystać z usługi 5 letniego backupu danych w SESJE.TV Data Center wystarczy kliknąć klawisz Archiwizuj i postępować zgodnie z instrukcją.
 

20. Czy dane JST są bezpieczne? Gdzie są przechowywane?

Odp. Archiwum nagrań przechowywane jest przez okres 5 lat w GAMP Data Center zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz brak jakichkolwiek reklam (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BIP) jak również uniezależnione jest od zewnętrznych rozwiązań innych producentów (np. YouTube). Dane przechowywane są w bezpiecznym środowisku zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązującymi przepisami dot. danych publicznych. Infrastruktura GAMP DATA CENTER to: całodobowy monitoring (CCTV IP), całodobowa fizyczna ochrona obiektu, nowoczesny system antywłamaniowy oraz kontroli dostępu, wdrożone i utrzymywane procedury bezpieczeństwa, redundantne światłowodowe łącza transmisji danych, redundancja urządzeń sieciowych w szkielecie sieci, system bezprzerwowego zasilania całości obiektu DATA CENTER, spalinowy agregat prądotwórczy (praca 24h), system klimatyzacji i wentylacji precyzyjnej oraz przeciwpożarowy system gaszenia.
 

21. Czy moduł Transmisja wymaga zmian w konfiguracji sieci lokalnej LAN?

Odp. Należy odblokować port 1935 RTMP oraz musi być włączone przydzielanie adresów IP z serwera DHCP.
 

22. Jakie są parametry SLA usługi Transmisja: Archiwizacja?

Odp. Za Gwarantowane Parametry Usługi Transmisja: Archiwizacja uważa się Czas Reakcji na Awarię (CRA) oraz Roczną Dostępność Usługi (RDU). Przez CRA rozumiemy się czas, jaki upłynie od przyjęcia zgłoszenia awarii od JST do podjęcia rozpoczęcia analizy zgłoszenia przez służby techniczne SESJE.TV (wartość parametru CRA wynosi u nas tylko 2h). Przez RDU należy rozumieć obliczaną w skali roku (przez który rozumie się 12 kolejnych miesięcy), sumaryczną liczbę godzin kiedy nasze usługi były dostępne tzn. nie znajdowały się w stanie awarii – w SESJE.TV DATA CENTER parametr ten wynosi 98%.
 

23. Czy w ramach podpisanych Umów, SEJSE.TV stosują jakiekolwiek wyłączenie gwarancji np. że SESJE.TV nie składają użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, iż korzystanie przez użytkownika z usług Portalu SESJE.TV będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek?

Odp. Każda Umowa jasno precyzuje parametry takie jak nieprzerwane i terminowe działanie usług oraz terminowe usuwanie usterek poprzez gwarantowane parametry Usługi Transmisja: Archiwizacja określone jasno w naszych Umowach. Są to Czas Reakcji na Awarię (CRA) oraz Roczna Dostępność Usługi (RDU). Przez CRA rozumiemy się czas, jaki upłynie od przyjęcia zgłoszenia awarii od JST do podjęcia rozpoczęcia analizy zgłoszenia przez służby techniczne SESJE.TV (wartość parametru CRA wynosi u nas tylko 2h). Przez RDU należy rozumieć obliczaną w skali roku (przez który rozumie się 12 kolejnych miesięcy), sumaryczną liczbę godzin kiedy nasze usługi były dostępne tzn. nie znajdowały się w stanie awarii – w SESJE.TV DATA CENTER parametr ten wynosi 98%.
 

24. Jak szybko zostaną usunięte np. zgłoszone wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego użytkownikowi w ramach np. Usługi Modułu: Głosowanie?

Odp. Działamy tak szybko jak możemy (ASAP), wady dot. zadowalającej jakości, zgodności z przeznaczeniem bądź opisem usuwaną są w ciągu 2h. Zmiany w funkcjonalności aplikacji desktopowej związane ze zmianami przepisów prawa w ciągu 24h. Dodatkowo w ramach abonamentu wdrażamy wszystkie zaakceptowane przez nas sugestie zmian oraz propozycje rozbudowy aplikacji o dodatkowe funkcjonalności zgłoszone przez JST.
 

25. Jakie mogą być skutki publikacji mojej sesji na Platformie SESJE.TV? Czy SESJE.TV wymuszają na użytkowniku Portalu udzielanie np. licencji do korzystania z Treści lub ich powielania, tak jak to robią inne Portale?

Odp. Nie stosujemy, nie stosowaliśmy ani nie będziemy stosowali podobnych praktyk. Przesyłając do SESJE.TV lub zamieszczając na Portalu SESJE.TV jakąkolwiek transmisję z danej JST Użytkownik nie jest zobligowany do udzielenia nam jakiejkolwiek licencji (niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) lub innej) zezwalającej SESJE.TV na korzystanie z zamieszczonych treści czy powielanie takich Treści lub ich rozpowszechnianie.
 

26. Czy Moduł: Transmisja zapewni JST bezpieczeństwo posiadania nagrania transmisji w przypadku awarii łącza internetowego lub łączności z Platformą SESJE.TV?

Odp. Tak, zadbaliśmy o to aby w przypadku braku łączności z Platformą SESJE.TV automatycznie tworzyła się kopia zapasowa transmisji na Karcie SD w którą wyposażyliśmy nasze Kamery.
 

27. Co zrobić jak mam już wdrożone rozwiązanie do transmisji ale nie mam backupu a transmisja jest prowadzona poprzez rozwiązanie firm trzecich?

Odp. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i wykupienia w SESJE.TV usługi Transmisja: Archiwizacja. Państwa archiwum nagrań transmisji w ramach usługi Transmisja: Archiwizacja przechowywane będzie przez okres 5 lat w GAMP Data Center zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz brak jakichkolwiek reklam (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BIP). Dane przechowywane są w bezpiecznym środowisku zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązującymi przepisami dot. danych publicznych.